CBS VIETNAM: 142 - 144 Phan Xích Long, P.7, Q.PN, Tp.HCM

Thứ hai - Thứ bảy

tuvan.cbs@gmail.com

0917 014 017

Học Viên Thực Hiện: Trần Văn Lấm

Đồ án tốt nghiệp cuối khóa là cơ hội cho các học viên hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học trong chương trình. Học viên thực hiện độc lập triển khai hồ sơ kỹ thuật công trình với qui mô 8-10 tầng bằng phần mềm Revit, thể loại công trình là nhà văn phòng. Hồ sơ thể hiện tương đương hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Nội dung đồ án bao gồm:

  • Thể loại công trình: nhà chung cư hoặc nhà văn phòng
  • Qui mô: 8- 10 tầng
  • Thông tin cung cấp (file cad)
  • Mặt bằng các tầng
  • Mặt đứng
  • Mặt cắt
  • Phối cảnh (file ảnh)

Kết thúc khóa học học viên trình bày bảo vệ ý tưởng và cách thức thực hiện đồ án của mình trước hội đồng tốt nghiệp

Đồ án khác
  • Gửi đi
  • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!